VEDTÆGTER


VEDTÆGTER FOR REBÆK IDRÆTSFORENING

§1. Klubbens navn er Rebæk Idrætsforening.


§2. Klubbens formål er at udøve idræt, samt at skabe et socialt og selskabeligt samvær.


§3. Alle borgere kan optages som medlemmer i klubben. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent som bestyrelsen fastsætter størrelsen af.


§4. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det, med angivelsen af dagsorden.


§5. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved rundskrivelse til hvert medlem. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsor- den:

• Valg af dirigent.

• Bestyrelsens beretning.

• Fremlæggelse af revideret regnskab.

• Fremlæggelse af kommende budget.

• Indkomne forslag.

• Valg af bestyrelsen.

• Valg af revisor.

• Eventuelt.


§6. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Et forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen, eller medlemmerne ved opslag eller lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt

med, at det kommer til behandling. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed og efter derom fremsat begæring skal afstemningen foregå skriftligt. Til ændring af vedtægterne kræves dog, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og at forslaget om vedtægtsændringer er bekendtgjort som ovenfor. Møder der ikke 1/3 af medlemmerne til en generalforsamling, hvortil der er fremkommet forslag om vedtægtsændringer, indkalder bestyrelsen herefter med sædvanligt varsel til en ny generalforsamling, med vedtægtsændringen som eneste punkt på dagsordenen. Ændringen på denne ekstraor- dinære generalforsamling vedtages uanset fremmødte. Om klubbens ophævelse, se nedenfor i § 11.


§7. Bestyrelsen består af mindst 5 personer. Forpersonen vælges på generalforsamlingen. Forpersonen og kassereren kan ikke afgå samme år. I tilfælde af vakance i årets løb indtræder en af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsessuppleanter i bestyrelsen med den anciennitet som det afgående medlem havde. Alle medlemmer i klubben er valgbare til bestyrelsen uanset alder, køn eller faggruppe.


§8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen varetager – med skyldig hensyntagen til de anvisninger, krav og betingelser herfor, som måtte være stillet nu og i fremtiden af kommunen og medlemmerne – driften af klubben Rebæk Idrætsforening. Kasseren disponere over foreningens midler og står således både for opkrævninger af kontingenter samt betalinger af regninger. Kasseren har derfor råderet over klubbens konti. Med de nævnte begrænsninger bestemmes vareudvalget og salgspriserne af bestyrelsen alene. Eventuelt overskud skal efter bestyrelsens skøn anvendes til formål, der tjener samtlige medlemmers bedste.


§ 8.1 Tegningsret og hæftelse


§ 8.1.1 Foreningen tegnes af forpersonen og kassereren for bestyrelsen i fællesskab, eller af forpersonen eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


§ 8.1.2 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.


§ 8.1.3 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de på foreningen hvilende forpligtelser


§9. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.


§10. Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til kassereren med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned.


§11. Ophævelse af klubben kan kun ske ved en generalforsamling, hvor dette spørgsmål er optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Motiveret forslag herom skal være medlemmerne i hænde senest sammen med indkaldelsen til denne generalforsamling og skal indeholde forslag til anvendelse af klubbens eventuelle formue eller til afvikling af dens eventuelle gæld. Bestyrelsen er således forpligtet til, på en med dette forslag på dagsordenen indkaldt generalforsamling, at fremlægge regnskab med status. For klub- bens ophævelse kan vedtages, kræves samme flertal mv. som nævnt for vedtægtsæn- dringer ovenfor i § 6.§ 9.§ 10.§ 11.


Således vedtaget på generalforsamling d. 7. marts 2022

KONTAKT

REBÆK IF